Απόρρητο & Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Τα Δεδομένα σας επεξεργάζονται από την OpenCom issc, που βρίσκεται στο Arezzo, στην διεύθυνση Piazza Giotto, 13, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εφεξής καλούμενος «Υπεύθυνος επεξεργασίας».

 

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από το https://www.opencom-italy.org/ , ανεξάρτητα ή μέσω τρίτων, είναι τα: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email, Cookies και Δεδομένα Χρήσης. Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο συλλογής δεδομένων παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω συγκεκριμένων επεξηγηματικών κειμένων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση του https://www.opencom-italy.org/. Εάν ορίζεται, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από το https://www.opencom-italy.org/ είναι προαιρετικά. Η άρνηση παροχής τέτοιων Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της Υπηρεσίας από τον ιστότοπό μας. Σε περιπτώσεις όπου το https://www.opencom-italy.org/ υποδεικνύει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να απέχουν από την κοινοποίηση τέτοιων Δεδομένων χωρίς αυτό να έχει καμία συνέπεια στη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή στη λειτουργία της.

 

Οι χρήστες που αμφιβάλλουν για το ποια Δεδομένα είναι υποχρεωτικά ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Οποιαδήποτε χρήση Cookies ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης από το https://www.opencom-italy.org/ ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αποσκοπεί στην παροχή της Υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης, εκτός από τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και στην Πολιτική για τα Cookies, εάν υπάρχει.

 

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω του https://www.opencom-italy.org/ και εγγυάται ότι έχουν το δικαίωμα να τα κοινοποιήσουν ή να τα διαδώσουν, απαλλάσσοντας τον Υπεύθυνο επεξεργασίας από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων μερών.

 

Μέθοδοι και Τόπος Επεξεργασίας των Συλλεγόμενων Δεδομένων

Μέθοδοι Επεξεργασίας

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων. Η επεξεργασία χρησιμοποιεί υπολογιστές ή εργαλεία πληροφορικής, με οργανωτικές μεθόδους και λογική αυστηρά συνδεδεμένη με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία του ιστότοπου (διαχείριση, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών, συνεταιριστικές εταιρείες) διορίζονται επίσης, εάν χρειάζεται, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή μια ενημερωμένη λίστα αυτών των Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη εάν ικανοποιείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Σημείωση: σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη ή άλλη νομική βάση που καθορίζεται παρακάτω, εφόσον ο Χρήστης δεν έχει αντίρρηση («opt-out») σε αυτή την επεξεργασία. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με τον Χρήστη ή/και

τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις του.

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα δυνατό να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε επεξεργασίας και να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμο, που προβλέπεται από μια σύμβαση, ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

 

Θέση

Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται στα γραφεία λειτουργίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας και σε άλλους χώρους όπου βρίσκονται τα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα που αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη μεταφορά Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει ιδρυθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετούνται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας για την προστασία των Δεδομένων.

 

Εάν πραγματοποιηθεί μία από τις μεταφορές, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ζητήσει πληροφορίες από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην εισαγωγική ενότητα.

 

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα Δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

 

Επομένως:

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου εκπληρωθούν οι προβλεπόμενοι όροι αυτής της σύμβασης.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου επεξεργασίας θα διατηρηθούν έως ότου εκπληρωθούν αυτά τα συμφέροντα. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που έχει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης δεδομένων, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί. Τα δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται για να μπορέσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας να παρέχει τις υπηρεσίες του και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Επικοινωνία με τον Χρήστη και Ανάλυση.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Λεπτομέρειες για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για να αποκτήσει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται ειδικά για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

 

Σκοπός της Επεξεργασίας Δεδομένων

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί αυτή η συγκατάθεση. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή εντολή αρμόδιας αρχής.

 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος εγγυάται πάντα την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών και τη χρήση τους μόνο για τους σκοπούς που δηλώνει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας. Σύμφωνα με το άρθ. 9 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (ευαίσθητα και δικαστικά), τα δεδομένα που συλλέγονται είναι προσωπικά αλλά όχι ιδιαίτερων κατηγοριών.

 

Ανάλυση δεδομένων

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Χρήστη.

 

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”).

 

Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση του ιστότοπού μας, να προετοιμάσει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις της διαφήμισής του δίκτυο.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

 

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση. Υπόκειται σε προστασία απορρήτου.

 

Δικαιώματα Χρήστη

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

 

Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

 

 • Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων που εκφράστηκαν προηγουμένως.
 • Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του. Ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν συμβαίνει σε άλλη νομική βάση εκτός από αυτήν για την οποία συναίνεσε. Περισσότερες λεπτομέρειες για το δικαίωμα ένστασης αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα.
 • Να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες για τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας, και να λαμβάνει αντίγραφο των επεξεργασμένων Δεδομένων.
 • Να επαληθεύσει και να ζητήσει διόρθωση. Ο Χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των δεδομένων του και ζητήσει την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους.
 • Να αξιώσει τον περιορισμό της επεξεργασίας. Εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν της αποθήκευσης τους.
 • Να αξιώσει τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Δεδομένων τους. Εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Να λάβει τα Δεδομένα του ή να ζητήσει τη μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει τα Δεδομένα του σε ένα δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφή και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζει χωρίς εμπόδια σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτή η διάταξη ισχύει όταν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτοματοποιημένα μέσα και η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που συνδέονται με αυτό.
 • Να υποβάλλει καταγγελία. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων αρχή ή ενώπιον του δικαστηρίου.

 

Λεπτομέρειες για το δικαίωμα ένστασης

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση των δημοσίων εξουσιών που ανατίθενται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή τους.

 

Υπενθυμίζεται στους Χρήστες ότι εάν τα Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε εάν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

 

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων

Για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα υποβάλλονται δωρεάν και για επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομική υπεράσπιση

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στο Δικαστήριο ή σε πιθανή νομική ενέργεια που θα προκύψει από ακατάλληλη χρήση τους ή από αυτή των σχετικών υπηρεσιών από τον Χρήστη.

Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να

αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

 

Επιμέρους πληροφόρηση

Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο ιστότοπος και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν αλληλεπιδράσεις και μπορεί επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP του Χρήστη.

 

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται.

 

Να μην γίνεται παρακολούθηση αιτημάτων

Αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μη παρακολούθησης”. Για να διαπιστώσει τυχόν υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή τους, συνιστάται στον Χρήστη να συμβουλευτεί τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

 

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτήν τη σελίδα και, ενδεχομένως, εντός αυτού του ιστότοπου ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιασδήποτε επαφής πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον Κάτοχο. Επομένως, παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα, παραπέμποντας στην ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

 

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες έχει ληφθεί η συγκατάθεση της νομικής τους βάσης, ο Κάτοχος θα πρέπει να λάβει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

 

Ορισμοί και νομικές αναφορές

 

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα): Κάθε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, ακόμη και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο.

 

Δεδομένα χρήσης: Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τρίτων που είναι ενσωματωμένες σε αυτόν), συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιεί ο χρήστης, διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), ώρα αίτησης, μέθοδος χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες της επίσκεψης (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα) και οι λεπτομέρειες της διαδρομής που ακολουθείται στην Εφαρμογή, με ιδιαίτερη αναφορά στη σειρά των σελίδων που επισκέφθηκε, τις παραμέτρους που σχετίζονται με την λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

 

Χρήστης: Το άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

 

Υποκείμενο Δεδομένων: Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

 

Εκτελών την επεξεργασία (ή εκτελών): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

 

https://www.opencomitaly.org/ (ή αυτή η Εφαρμογή): Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού με το οποίο συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών.

 

Υπηρεσία: Η υπηρεσία που παρέχεται από το https://www.opencom-italy.org/ όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ): Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Νομικές αναφορές: Αυτή η Πολιτική Απορρήτου βασίζεται σε πολλαπλά νομοθετικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά το https://www.opencomitaly.org/.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

OpenCom issc, Piazza Giotto n. 13 – 52100 Arezzo (AR) – info@opencom-italy.org

Τα cookies περιλαμβάνουν τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης βοηθώντας τον Υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει την υπηρεσία σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Ορισμένοι σκοποί για τους οποίους εγκαθίστανται τα cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Τεχνικά και συγκεντρωτικά στατιστικά cookies. τα cookies που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε:

 

Δραστηριότητες αυστηρά απαραίτητες για τη λειτουργία (τεχνικές):

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση της συνεδρίας του Χρήστη και για την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του, για παράδειγμα, σχετικά με τη διανομή της κυκλοφορίας.

 

Δραστηριότητες εξοικονόμησης προτιμήσεων, βελτιστοποίησης και στατιστικών στοιχείων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων πλοήγησης και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Αυτά τα cookie περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εκείνα που γνωρίζουν τον αριθμό και την προέλευση των επισκεπτών, τη γλώσσα και τη διαχείριση νομισμάτων ή στατιστικών στοιχείων από τον κάτοχο του ιστότοπου.

 

Άλλοι τύποι cookies ή εργαλεία τρίτων μπορεί να τα χρησιμοποιούν

Ορισμένες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική μορφή και ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη ή να διαχειρίζονται απευθείας από τον Κάτοχο – ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφεται – χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Εργαλεία τρίτων που παρατίθενται παρακάτω, μπορούν – εκτός από αυτά που καθορίζονται και εν αγνοία του Κατόχου – να εκτελούν δραστηριότητες παρακολούθησης χρηστών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, συνιστάται να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου των αναγραφόμενων υπηρεσιών.

 

Αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες της Εφαρμογής. Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτά αυτή η Εφαρμογή υπόκεινται, σε κάθε περίπτωση, στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο. Εάν έχει εγκατασταθεί μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι Χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, να συλλέγει δεδομένα κίνησης που σχετίζονται με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη.

 

Κουμπί Twitter Tweet και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Twitter)

Το κουμπί Twitter Tweet και τα social widgets είναι υπηρεσίες για την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Twitter, που παρέχονται από την Twitter Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.

 

 • Κουμπί Facebook Like και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Inc.) Το Facebook Like κουμπί και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες για την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο του Facebook, που παρέχεται από την Facebook, Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα Χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.

 

 • Κουμπί +1 Google+ και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Google) Το κουμπί +1 Google+ και τα social widgets είναι υπηρεσίες για την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Google+, παρέχονται από την Google Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.

 

Παρακολούθηση υποδομής

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν σε αυτόν τον ιστότοπο να παρακολουθεί τη χρήση και τη συμπεριφορά των στοιχείων του, βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας, εκτέλεση συντήρησης ή αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες από τη φύση τους φιλτράρουν τη δραστηριότητα αυτής της Εφαρμογής.

 

Στατιστικά

Οι υπηρεσίες σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον ελεγκτή δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης και να ανιχνεύει τη συμπεριφορά των χρηστών.

 

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της εφαρμογής, να συντάσσει αναφορές και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει διαφημίσεις στο διαφημιστικό της δίκτυο. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τοποθεσία επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση

 

Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν την εμφάνιση περιεχομένου που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της εφαρμογής και την αλληλεπίδραση με αυτές. Εάν εγκατασταθεί μια υπηρεσία αυτού του είδους, ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα κίνησης που σχετίζονται με τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

 

Γραφικό στοιχείο βίντεο YouTube (Google). Το YouTube είναι μια υπηρεσία προβολής περιεχομένου βίντεο που διαχειρίζεται η Google Inc. και επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιο περιεχόμενο στις δικές της σελίδες. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τοποθεσία επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου.

 

Πώς μπορώ να ελέγξω την εγκατάσταση των Cookies;

Εκτός από αυτά που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις για τα Cookies απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής του και να αποτρέψει την εγκατάστασή τους από τρίτα μέρη. Είναι επίσης δυνατή η διαγραφή Cookies που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένου του Cookie που μπορεί να έχει αποθηκεύσει τη συγκατάθεση του Χρήστη για την εγκατάσταση των Cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απενεργοποίηση όλων των Cookies ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Ο Χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Microsoft Windows Explorer.

 

Για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη, ο Χρήστης μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην παρακολούθηση ενημερώνοντας τον εαυτό του μέσω της πολιτικής απορρήτου του τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο εξαίρεσης εάν παρέχεται ή επικοινωνώντας απευθείας με το τρίτο μέρος.

 

Παρά τα παραπάνω, ο Κάτοχος ενημερώνει ότι ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Διαδικτυακές Σας Επιλογές. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, είναι δυνατή η διαχείριση των προτιμήσεων παρακολούθησης για τα περισσότερα διαφημιστικά εργαλεία. Επομένως, ο Κάτοχος συνιστά στους Χρήστες να χρησιμοποιούν αυτόν τον πόρο επιπλέον των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή/και αποδεχόμενοι τη σύντομη ειδοποίηση cookie, ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση cookies στον ιστότοπο. (παράδειγμα εκτεταμένης ειδοποίησης cookie)

 

Εκτεταμένη ειδοποίηση για τα cookie του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων

 

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το OpenCom issc – Piazza Giotto 13 – 52100 AREZZO AR (ict@opencom-italy.org). Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν, όπως περιγράφεται, μόνο για τεχνικούς σκοπούς του ιστότοπου και δεν θα πωληθούν ποτέ σε τρίτους. Εάν δεν δοθεί συγκατάθεση για τη χρήση cookies, ο ιστότοπος θα εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, ο χρήστης έχει, στο μέτρο του εφαρμόσιμου, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθ. 7 του ίδιου διατάγματος.

 

Από την εγκατάσταση cookies και άλλων συστημάτων παρακολούθησης που διαχειρίζονται τρίτα μέρη μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να ελεγχθεί τεχνικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά σε cookies και συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί από τρίτους θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου οποιωνδήποτε υπηρεσιών τρίτων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

 

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τον εντοπισμό τεχνολογιών που βασίζονται σε cookies και τη στενή τους ενσωμάτωση με τη λειτουργία του ιστού, ο χρήστης καλείται να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων εάν επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και οποιεσδήποτε σχετικές χρήσεις τους, όπως από τρίτους, που γίνονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

 

Ορισμοί και νομικές αναφορές για την εκτεταμένη πολιτική cookie:

 

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο, ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού αριθμού αναγνώρισης. (cookie: παράδειγμα εκτεταμένης πολιτικής cookie)

 

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων

που χρησιμοποιείται από αυτήν την Εφαρμογή), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται από το επισκέπτης, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που αφιερώθηκε σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθήθηκε εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στη σειρά των σελίδων που επισκέφθηκαν και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και /ή το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

 

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο πρέπει να συμπίπτει ή να είναι εξουσιοδοτημένο από το Υποκείμενο των Δεδομένων και του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία. (cookie: παράδειγμα εκτεταμένης πολιτικής cookie)

 

Υποκείμενο δεδομένων / Κάτοχος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα. (εκτεταμένη πολιτική cookie)

 

Εκτελών την επεξεργασία (ή εκτελών): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή Υπεύθυνος επεξεργασίας)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ασφαλείας, σε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

 

Cookie

Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του Χρήστη.

 

Email

Παρέχει πρόσβαση στην κύρια διεύθυνση email του Χρήστη. (εκτεταμένη πολιτική cookie)

 

Νομικές αναφορές

Ειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους Χρήστες: αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 10 της Οδηγίας ΕΚ αριθ. 95/46/CE, και σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/CE, όπως αναθεωρήθηκε από την Οδηγία 2009/136/CE, για το θέμα των Cookies.

Scroll to Top