ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών/ριών και προσφερόμενων επιστημονικών πεδίων πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας. Έχει υλοποιήσει πολλά έργα στους τομείς της ισότητας, της μη διάκρισης, της εκπαίδευσης και της προώθησης της ισότητας των φύλων. Μεταξύ άλλων, η Νομική Σχολή, η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Δημοσιογραφίας, έχουν υλοποιήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την αριστεία. Το ΑΠΘ έχει συστήσει την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων για να βοηθήσει στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, προετοιμάζοντας σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Jagiellonian) δημιουργήθηκε στην Κρακοβία στα μέσα του 14ου αιώνα. Το Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη παράδοση στους τομείς της Κοινωνιολογίας και της Εθνογραφίας. Η ομάδα έργου έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ισότητας των φύλων και των queer σπουδών, καθώς και στην υλοποίηση έργων που εισάγουν πολιτικές ισότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα μέλη της ομάδας έχουν συνεργαστεί με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων LGBTQIA+, των δικαιωμάτων των γυναικών και των μεταναστών. Έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών και στη διενέργεια αναλύσεων με τη χρήση λογισμικού ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο της Κλαϊπέντα, ιδρύθηκε το 1991 και δημιούργησε νέες ευκαιρίες για την περιοχή της Δυτικής Λιθουανίας και τους κατοίκους της προκειμένου να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές και να σταδιοδρομήσουν στον επιστημονικό τομέα. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κλαϊπέντα είναι ένα δυναμικό, αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πανεπιστήμιο που διαθέτει 2 επιστημονικά ινστιτούτα – την Ιστορία και Αρχαιολογία της περιοχής της Βαλτικής και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών, τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ερευνητών/ριών και διεξάγουν μελέτες. Στις τρεις σχολές -Θαλάσσια Τεχνολογία και Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας- κυριαρχεί το ακαδημαϊκό πνεύμα και αναπτύσσονται επιστημονικά έργα. Το Πανεπιστήμιο θέτει τον φιλόδοξο στόχο να γίνει ο ηγέτης των πανεπιστημίων στην περιοχή της Βαλτικής. Τα προσόντα και η φήμη των ερευνητών της θάλασσας που εργάζονται εδώ αντικατοπτρίζονται στον δείκτη Shanghai για την κατάταξης του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τον δείκτη το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται μεταξύ των 150 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στον τομέα των ωκεανογραφικών επιστημών. Περίπου 3.000 φοιτητές -προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου- σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σχεδόν 40.000 απόφοιτοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εδώ οι οποίοι εργάζονται πλέον ως -εκπαιδευτικοί, διευθυντές επιχειρήσεων, πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, επιστήμονες, νοσηλευτές, ακτινολόγοι, δημοσιογράφοι κ.α. Το 2019, το Πανεπιστήμιο της Κλαϊπέντα έγινε μέλος της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS. Το Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε για να αποκεντρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να διεξάγει έρευνα για τον πολιτισμό και την ιστορία. Η ομάδα έχει εμπειρία στη μεθοδολογία της έρευνας (σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας, μέθοδοι και μέσα, ανάλυση αποτελεσμάτων). Οι ερευνητές του συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή έργα καθώς και σε προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας και έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα του Ορίζοντα 2020 σε πολλούς τομείς, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και η ενέργεια.

Κοινωνική επιχείρηση με εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα πολυμέσα, τα γραφικά και το σχεδιασμό, τη διαχείριση έργων, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση της διάδοσης και της επικοινωνίας, τη διαχείριση της ποιότητας. Νεοεισερχόμενη σε έργα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η OpenCom έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ενεργούς μάθησης, προκειμένου να ενισχύσει την ανεξάρτητη μάθηση, τη δια βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κριτική και συστηματική σκέψη των ατόμων, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη απασχολησιμότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός για τη διαχείριση έργων με τη μέθοδο PRINCE2. Είναι συνεργάτης της ASVIS.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Πανεπιστήμιο της Σιένα ιδρύθηκε το 1240 και είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 16.000 φοιτήτριες και φοιτητές, οι οποίες/οι είναι εγγεγραμμένες/οι σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Το 2022 κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των μεσαίου μεγέθους ιταλικών πανεπιστημίων όσον αφορά τις υποτροφίες σπουδών και τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σύμφωνα με την ταξινόμηση του ερευνητικού ινστιτούτου CENSIS. Στόχος του είναι να γίνει ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο, ικανό να υποδέχεται έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών φοιτητών/ριών, οι οποίοι/ες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 10% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών/ριών.

Τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο της Σιένα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα φύλου και ΛΟΑΤΚΙΑ+ και έχει υλοποιήσει διάφορα σχετικά έργα και πολιτικές: Συγκεκριμένα, το 2022 ιδρύθηκε ένα Παρατηρητήριο για θέματα ΛΟΑΤΚΙΑ+. Από το 2016 ως το 2018 ήταν επιστημονικός συντονιστής του έργου “Έχω δικαιώματα”, προωθώντας την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και πρακτικών στη σχολική εκπαίδευση για τη διευκόλυνση της μάθησης σε πολυπολιτισμικά πλαίσια, καθώς και του έργου “TOGETHER” – το οποίο στόχευε στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες διαπολιτισμικές και οριζόντιες δεξιότητες, ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. Επί του παρόντος, είναι εταίρος στο έργο “SKILLED4Food” – το οποίο ασχολείται με την πολυπλοκότητα των συστημάτων τροφίμων και τις προκλήσεις τους με καθηγήτριες/καθηγητές και φοιτήτριες/φοιτητές.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top