PRECIOUS PROJECT

PROMOTING PLURALISTIC EDUCATION

IN EUROPEAN UNIVERSITIES TO COMBAT

INVISIBLE DISCRIMINATION RELATED TO LGBTQ+

Το κοινωνικό πλαίσιο

Σε έρευνα που διεξήχθη από την Επιτροπή σχετικά με τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος  τωv ΛΟΑΤΚΙΑ+, περισσότερο από το 37% των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων δήλωσαν πως έχουν υποστεί τέτοιου είδους διάκριση κατά τη διάρκεια της ζωής τους κατά την αναζήτηση στέγης και υπηρεσιών υγείας ή άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και στο Πανεπιστήμιο ή σε καταστήματα ή κέντρα διασκέδασης – τα νούμερα είναι υψηλότερα για τα τρανς (55%) και ίντερσεξ (59%) πρόσωπα. Ειδικότερα, 10% των ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν υποστεί δυσμενή μεταχείριση κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (19% στην Ελλάδα), το 21% στην εργασία (31% στην Ελλάδα). Τα ποσοστά είναι αυξημένα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία), όπου τα ποσοστά των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων είναι επίσης υψηλά.

Άλλη έρευνα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διακρίσεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων κατέδειξε τη διάδοση της αόρατης ομοφοβίας: το 80% των εφήβων δεν θεωρεί σοβαρό το να προσβάλλει τα ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, να γελοιοποιεί ή να κάνει χρήση επιθετικού φρασεολόγιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 82% πιστεύει ότι οι συνέπειες για το θύμα δεν είναι σοβαρές και ότι οι λεκτικές επιθετικές πράξεις δεν είναι σοβαρές ή σημαντικές.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ) παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής ακαδημαϊκής κοινότητας, όλα τα μέλη της οποίας έχουν το αίσθημα του ανήκειν και μοιράζονται τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές κοινωνίες. Η αποδοχή της διαφορετικότητας και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής αποστολής των ΑΕΙ, προκειμένου να αναγνωρίζεται, να γίνεται σεβαστή και να εκτιμάται η αξιοπρέπεια κάθε ατόμου, να προωθείται η κατανόηση και ο αμοιβαίος σεβασμός και να ενθαρρύνονται όλα τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν αρκεί πλέον να έχουμε ένα “ποικιλόμορφο σώμα φοιτητών και φοιτητριών”: είναι μάλλον απαραίτητο να προάγουμε μια πραγματικά συμπεριληπτική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, όχι απλώς προσφέροντας λύσεις στους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ειδικές ανάγκες ή “ειδικές διευθετήσεις” σε ευάλωτα πρόσωπα, αλλά αναπτύσσοντας πολιτικές και πρακτικές ικανές να ενισχύσουν την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή όλων των φοιτητών και φοιτητριών. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και την καθοδήγηση των φοιτητών και φοιτητριών, έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και πολίτιδες να ασπάζονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων ικανών να ενισχύσουν συγκεκριμένες ικανότητες

Γενικοί στόχοι

Γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει μια ανώτατη εκπαίδευση χωρίς προκαταλήψεις και μια κουλτούρα πρόληψης και αντιμετώπισης προκαταλήψεων και φαινομένων όπως η ομοφοβία ή η τρανσφοβία, καθώς και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Ωστόσο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν είναι πάντοτε -ιδίως στην Ελλάδα- καλά προετοιμασμένα για να παρέχουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες επαρκείς δεξιότητες υπεύθυνης και ενεργούς πολιτότητας και εργαλεία που τους βοηθούν να εξελιχθούν σε πολίτες χωρίς προκαταλήψεις.

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει προς την κατεύθυνση μιας σημαντικής πολιτισμικής αλλαγής, όχι μόνο μέσω της δουλειάς με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά επιδρώντας στους δομικούς παράγοντες και τις προοπτικές ενδυνάμωσης των μελών της φοιτητικής κοινότητας, ώστε να μην επηρεάζονται από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Επιμέρους στόχοι

 • Να ανεβάσει το επίπεδο ενσυνείδησης της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την αόρατη ομοφοβία, η οποία εσωτερικεύεται και αφορά κάθε άτομο.
 • Να συμβάλει στη διαδικασία δημιουργίας μιας βιώσιμης κοινωνίας πολιτών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙΑ+.  

 • Να ενισχύσει τις δεξιότητες των φοιτητών και φοιτητριών, ως απαραίτητο μετασχηματιστικό μέσο για την οικοδόμηση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.
 • Να παράσχει στο πανεπιστημιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών, των μελών της δοίκησης και των διοικητικών υπαλλήλων, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές προσανατολισμένες σε προτάσεις παρέμβασης για το πώς θα καταστήσουν τα πανεπιστήμιά τους πιο ανοικτά και συμπεριληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου και προωθώντας την κουλτούρα της διαφορετικότητας.

 

 

Τα Αποτελέσματα του Έργου

 • Έκθεση για την αόρατη ομοφοβία και τις επιπτώσεις της στη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει δευτερογενή έρευνα, ανάπτυξη γλωσσαρίου και εμπειρική ποιοτική έρευνα.
 • Ένα πλαίσιο εγκάρσιων δεξιοτήτων απαραίτητων για μια βιώσιμη κοινότητα χωρίς προκαταλήψεις, οργανωμένο σε 5 πεδία ικανοτήτων (γραμματισμός, στερεότυπα και προκαταλήψεις, διατομεακότητα, κοινωνίες και επικοινωνία).
 • Ένα ατομικό τεστ που μετράει τις αόρατες προκαταλήψεις και την προσωπική μεροληψία, σύμφωνα με τρία διαφορετικά επίπεδα (πράσινο=καθόλου ομοφοβία, πορτοκαλί=χαμηλή ομοφοβία, κόκκινο=υψηλή ομοφοβία).
 • Μια ψηφιακή πλατφόρμα,  που θα αποτελέσει μια διεθνή  ψηφιακή κοινότητα πρακτικής εφαρμογής, κοινής μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, α  με στόχο την ενίσχυση των ι δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών, ως απαραίτητο μετασχηματιστικό μέσο για την οικοδόμηση ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

 • Ένα Πακέτο Κατάρτισης για μια πανεπιστημιακή κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, που αποτελείται από διαδικτυακά “pills”, από συνεργατική διεθνή διαδικτυακή μάθηση – COIL (Collaborative International Online Learning), από εκπαίδευση με φυσική παρουσία, και από βραχυπρόθεσμη (5 ημερών) κινητικότητα για δυναµική κατάρτιση.
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα – Οδηγός (Vademecum) για την οικοδόμηση πανεπιστημιακών κοινοτήτων με βάση την έννοια της “ποικιλότητας”
 • Σχέδια δράσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τη βιωσιμότητα του έργου.
 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των πρυτανικών αρχών: για τη βιωσιμότητα του έργου: Ευρωπαϊκές πανεπιστημακές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top