Πολλαπλές διακρίσεις (ουσιαστικό):

Σύμφωνα με την κεντρική παραδοχή της θεωρίας των πολλαπλών διακρίσεων, κάθε άτομο φέρει πλείονα ταυτοτικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, φυλετική και εθνική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις και σεξουαλικό προσανατολισμό, ενδεχομένως γεννιέται ή γίνεται ανάπηρο κ.τ.λ.), δύναται επομένως να αντιμετωπίσει δυσμενείς διακρίσεις εξαιτίας όχι μόνον ενός αλλά και περισσότερων από αυτά, γεγονός το οποίο φαίνεται να παραβλέπει η κυρίαρχη μονοδιάστατη αντίληψη περί ταυτοτήτων και, κατ’ επέκταση, διακρίσεων.

Scroll to Top