PRECIOUS PROJECT

PROMOTING PLURALISTIC EDUCATION

IN EUROPEAN UNIVERSITIES TO COMBAT

INVISIBLE DISCRIMINATION RELATED TO LGBTQ+

Tło Projektu

Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) wykazał, że ponad 37% osób LGBTQAI+  doświadczyło dyskryminacji w swoim życiu podczas poszukiwania mieszkania, opieki zdrowotnej lub innych usług społecznych, a także na uniwersytecie, w sklepach lub miejscach rozrywki – liczby te są wyższe w przypadku osób transpłciowych (55%) i interpłciowych (59%). W szczególności 10% osób LGBTQAI+ doświadczyło dyskryminującego traktowania podczas procesu poszukiwania pracy (19% w Grecji, 12% we Włoszech i na Litwie, 11% w Polsce), 21% w pracy (31% w Grecji, 22% we Włoszech, 32% na Litwie, 24% w Polsce). Po raz kolejny dane dotyczące osób transpłciowych (35%) i interpłciowych (32%) są wyższe. Ogólnie rzecz biorąc, odsetki były wyższe w porównaniu ze średnią europejską we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (Grecja, Włochy, Litwa i Polska), gdzie odsetek dyskryminacji osób LGBTQ+ jest również wysoki.

Z drugiej strony, raport pokazał powszechność niewidzialnej homofobii: 80% nastolatków nie uznaje za poważny problem obrażanie, wyśmiewanie czy wypowiadanie agresywnych komentarzy w mediach społecznościowych. 82% osób nastoletnich uważa, że konsekwencje takich zachowań nie są dla ofiary szkodliwe, a werbalne akty agresji nie są istotne.

Instytucje szkolnictwa wyższego odgrywają kluczową rolę w tworzeniu inkluzywnej społeczności akademickiej, w której wszystkie osoby członkowskie mogą mieć poczucie przynależności i wyznawać wartości europejskich społeczeństw demokratycznych. Akceptacja różnorodności i włączania (inkluzywności) jest integralną częścią misji edukacyjnej uczelni: istotne jest, aby rozpoznawać, uwzględniać i szanować godność każdej osoby, rozumieć i wzajemnie doceniać każdą osobę oraz zachęcać wszystkich do dążenia i realizacji własnego potencjału..

Z tego powodu, zróżnicowana społeczność studencka nie wystarczy: konieczne jest raczej promowanie kultury włączającej nie tylko poprzez oferowanie rozwiązań osobom studenckim z różnymi potrzebami, ale również poprzez opracowanie polityk i praktyk służących wzmocnieniu pozycji i uczestnictwa wszystkich osób studenckich. Takie podejście oznacza budowanie inkluzywnego środowiska akademickiego i wprowadza osoby studenckie do aktywnego obywatelstwa dzięki podzielaniu podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wymaga to stworzenia ścieżek edukacyjnych, które mogą podnosić określone kompetencje.

Ogólne cele

Ogólnym celem Projektu jest promowanie akceptującej społeczności akademickiej, która ma umiejętność przeciwdziałania uprzedzeniom i zjawiskom takim jak homofobia i transfobia, oraz potrafi promować kulturę odmienności.

Projekt odnosi się do instytucji szkolnictwa wyższego jako systemu, który ma zapewnić osobom studenckim  kompetencje obywatelskie oraz narzędzia, które pomagają im stać się otwartymi na różnorodność osobami.

Celem Projektu jest wyraźna zmiana kulturowa, wprowadzana nie tylko poprzez pracę z konkretną grupą czy biurem, ale także poprzez działanie na strukturalne przyczyny. Dzięki temu możliwe będzie wzmacnianie osób studenckich, aby nie ulegały stereotypom i uprzedzeniom związanych z płcią, tożsamością płciową i seksualnością.

Konkretne cele

 • Wytworzenie świadomości wśród wspólnoty akademickiej na temat koncepcji niewidzialnej homofobii, która jest zinternalizowana i dotyka nas wszystkich.
 • Zdefiniowanie bezstronnej społeczności obywatelskiej na rzecz zrównoważonych społeczeństw, które są świadome stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób LGBTQIA+.
 • Wzmocnienie kompetencji osób studenckich w celu budowania bardziej inkluzywnego środowiska akademickiego
 • Zapewnienie osobom pracującym w uczelni, w tym pracownikom naukowym, na stanowiskach kierowniczych oraz administracyjnych, praktycznych wskazówek ukierunkowanych na propozycje interwencji, jak uczynić ich uczelnie bardziej dostępnymi i inkluzywnymi w kwestiach związanych z orientacją seksualną, tożsamością płciową, ekspresą płciową oraz jak promować różnorodność.

Rezultaty Projektu

 • Raport o niewidzialnej homofobii i jej wpływie na społeczność akademicką. Zawiera analizę danych zastanych, glosariusz (słowniczek) oraz empiryczne badania jakościowe.
 • Ramy dotyczące umiejętności dla tolerancyjnej społeczności, które przejawiają się 5 obszarach kompetencji (Wiedza, Stereotypy i uprzedzenia, Intersekcjonalność, Społeczeństwa, Komunikacja)
 • Test, mierzący uprzedzenia i osobiste przekonania zgodnie z trzema różnymi poziomami (zielony/brak homofobii, pomarańczowy/niewielka homofobia, czerwony/wysoka homofobia).
 • Platforma cyfrowa, jako międzynarodowa i wirtualna społeczność dla instytucji szkolnictwa wyższego, służąca wzmacnianiu kompetencji osób studenckich, które niezbędne są w budowaniu inkluzywnego środowiska akademickiego.
 • Zestaw treningowy dla budowy otwartej społeczności akademickiej, zawierający narzędzia online, warsztat metodą Collaborative Online International Learning (COIL), warsztaty face-to-face, 5-dniowe szkolenia wyjazdowe. 
 • Wskazówki dla szkół wyższych – Vademecum, jak budować społeczność akademicką w oparciu o koncepcję pluralizmu (różnorodności).
 • Plany działania uczelni na rzecz trwałości Projektu.
 • Porozumienie podpisane przez rektorów na rzecz trwałości Projektu: Europejskie akceptujące społeczności akademickie.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top