Διαθεματικότητα (ή διατομεακότητα) (intersectionality) (ουσιαστικό):

Εκφράζει την αλληλεπίδραση των διάφορων ταυτοτικών χαρακτηριστικών των ατόμων στο πλαίσιο των δυσμενών διακρίσεων που υφίστανται. Τον όρο επινόησε Kimberlé Crenshaw το 1989, εξετάζοντας τις διακρίσεις που υφίστανται οι μαύρες γυναίκες στις Η.Π.Α. στον τομέα της απασχόλησης. Επιπλέον, πρότεινε ότι οι εμπειρίες των γυναικών δεν καθορίζονται μόνο από το φύλο τους αλλά και από άλλες όψεις της ταυτότητάς τους. Η εξέταση του κάθε ταυτοτικού χαρακτηριστικού ξεχωριστά παραβλέπει τις ειδικές εμπειρίες και την περιθωριοποίηση που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες που ανήκους σε περισσότερες από μία υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μία μαύρη γυναίκα που υφίσταται διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και λόγω του φύλου και λόγω της φυλής, σε σχέση με μία λευκή γυναίκα που υφίσταται διακρίσεις μόνο λόγω φύλου).

Scroll to Top