Ισότητα (ουσιαστικό):

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ισότητα σημαίνει μεταχείριση των όμοιων με όμοιο τρόπο και των ανόμοιων, ως προς ένα κρίσιμο στοιχείο, με διαφορετικό τρόπο ως προς και ανάλογα με την ανομοιότητά τους. Πρόκειται για την λεγόμενη «αναλογική ισότητα», η οποία αποτελεί όψη της γενικής αρχής της ισότητας.

− τυπική ισότητα: Η ισότητα ενώπιον του νόμου, η όμοια μεταχείριση, χωρίς επιμέρους διαφοροποιήσεις με γνώμονα ένα εξισωτικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, οδηγεί −παραδόξως− ορισμένες φορές σε ανισότητα, ιδίως όταν διαφορετικές καταστάσεις απαιτείται να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο.

− ουσιαστική ισότητα: Η ουσιαστική ισότητα καλείται να θεραπεύσει τις ανισότητες του παρελθόντος και να θέσει όλα τα άτομα στο ίδιο σημείο εκκίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Διαφοροποιείται, έτσι, από την τυπική, που σημαίνει απλώς ισότητα ενώπιον του νόμου.

Scroll to Top