Μη δυαδικότητα φύλου (ουσιαστικό):

  1. πρόσληψη της ταυτότητας φύλου που υπερβαίνει το δίπολο «άνδρας – γυναίκα», σύμφωνα με το οποίο κάθε άτομο μπορεί να είναι μόνον το ένα ή μόνον το άλλο, με τρόπο καθαρό και αλληλοαποκλειόμενο, και αντιμετωπίζει το φύλο ως φάσμα, με πολλαπλές παραλλαγές εκφράσεων και βίωση του φύλου και των έμφυλων ταυτοτήτων. Μπορεί να λειτουργεί ως δυναμική αντίσταση στις δυαδικές έμφυλες προσδοκίες ή/και μια σκόπιμη δημιουργία νέων απεριόριστων έμφυλων βιωμάτων του ατόμου μέσα στον κόσμο. − 2 όρος ομπρέλα για πολλές ταυτότητες που δεν συμμορφώνονται με το φύλο ή δεν είναι δυαδικές (π.χ. άφυλος, αμφίφυλος, ρευστότητα φύλου).

− Μη δυαδική ταυτότητα φύλου: χαρακτηρισμός για την ταυτότητα φύλου ατόμων, που δεν ταυτίζονται με το δυαδικό σύστημα άνδρας/γυναίκα.

Scroll to Top