ze / zir / “zee”, “zerr” ή “zeer”/ :

αντωνυμίες που είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και προτιμώνται από ορισμένα τρανς άτομα. Αντικαθιστούν τα “αυτός” και “αυτή” και τα “δικός του” και “δική της” αντίστοιχα.

Scroll to Top