PRIVATUMAS IR SLAPUKAI

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis tvarko OpenCom issc, esantis Arezzo, Piazza Giotto, 13, toliau – Duomenų valdytojas.

Renkamų duomenų tipai

Tarp Asmens duomenų, kuriuos renka https://www.opencom-italy.org/, nepriklausomai arba per trečiąsias šalis, yra: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, slapukai ir naudojimo duomenys. Išsami informacija apie kiekvieną duomenų rinkimo tipą pateikiama tam skirtuose skyriuose arba konkrečiais aiškinamaisiais tekstais, rodomais prieš duomenų kolekciją. Asmens duomenis Vartotojas gali teikti laisvai arba, naudojimo duomenų atveju, rinkti automatiškai naudojant https://www.opencom-italy.org/. Jei nenurodyta kitaip, visi duomenys prašomi https://www.opencom-italy.org/ yra neprivalomi. Atsisakymas pateikti tokius duomenis gali apsunkinti mūsų svetainei teikti Paslaugą. Tais atvejais, kai https://www.opencom-italy.org/ nurodo, kad duomenys yra neprivalomi, Vartotojai gali neperduoti tokių Duomenų, neturėdami jokių pasekmių prieinamumui paslaugai ar jos veikimui.Vartotojai, abejojantys, kurie Duomenys yra privalomi, raginami kreiptis į Valdytoją. Bet koks slapukų ar kitų sekimo įrankių vartojimas, kurį naudoja https://www.opencom-italy.org/ arba mūsų svetainėje naudojamų trečiųjų šalių paslaugų savininkai, jei nenurodyta kitaip, yra skirti teikti Vartotojo pageidaujamą Paslaugą, be kitų aprašytų tikslų šiame dokumente ir slapukų politikoje, jei tokia yra.

Vartotojas prisiima atsakomybę už trečiųjų asmenų Asmens duomenis, gautus, paskelbtus arba bendrinamus per https://www.opencom-italy.org/ ir garantuoja, kad jie turi teisę juos perduoti ar platinti, atleidžiant Valdytoją nuo bet kokios atsakomybės tretiesiems asmenims.

Surinktų duomenų apdorojimo būdai ir vieta

Apdorojimo metodai

Valdytojas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos, Asmens duomenų atskleidimo, keitimo ar sunaikinimo. Apdorojimui naudojami kompiuteriai arba IT įgalintų įrankių, kurių organizaciniai metodai ir logika yra griežtai susiję su nurodytais tikslais. Be Duomenų valdytojo, kai kuriais atvejais Duomenys gali būti prieinami tam tikrų tipų asmenims, atsakingiems už svetainės veikimą (administravimo, teisės, sistemos administravimo) arba išorinių šalių (pvz., trečiųjų šalių), techninių paslaugų teikėjams, pašto vežėjams , IT įmonėms, ryšių agentūroms, kooperatinėms bendrovėms), taip pat skirtiems Duomenų valdytojams pagal Reglamento ES 2016/679 28 straipsnį. Atnaujinto šių duomenų sąrašo dėl tvarkytojų galima kreiptis į Duomenų valdytoją.

Teisinis apdorojimo pagrindas

Valdytojas tvarko su Vartotoju susijusius Asmens duomenis, jei yra viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Vartotojas davė sutikimą dėl vieno ar kelių konkrečių tikslų;
 • Pastaba: kai kuriose jurisdikcijose Valdytojas gali būti įgaliotas tvarkyti Asmeninius duomenis. Duomenys be Vartotojo sutikimo arba kitu toliau nurodytu teisiniu pagrindu, kol Vartotojas neprieštarauja („atsisakyti“) tokiam tvarkymui, nėra renkami. Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Europos duomenų apsaugos teisės aktai;
 • tvarkymas yra būtinas sutarties su Vartotoju vykdymui ir/ar bet kokiems ikisutartiniams įsipareigojimams;
 • duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kurioje Valdytojas yra subjektas;
 • tvarkymas būtinas viešai atliekamai užduočiai atlikti Duomenų valdytojui suteiktus viešųjų įgaliojimų vykdymą.
 • tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekia Duomenų valdytojas arba trečiosios šalys.

Bet kuriuo atveju visada galima prašyti, kad Valdytojas paaiškintų konkretų teisinį pagrindą kiekvienam tvarkymui ir nurodyti, ar tvarkymas pagrįstas įstatymais, numatytos sutartys arba pagrindas sutarčiai sudaryti. Bet kuriuo atveju visada galima prašyti, kad Valdytojas paaiškintų konkretų teisinį pagrindą kiekvienam tvarkymui ir nurodyti, ar tvarkymas pagrįstas įstatymais ar sutartimis.

Vieta

Duomenys tvarkomi Valdytojo biuruose ir kitose vietose, kur yra įmonės įsikūrę. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Valdytoju. Vartotojo Asmens duomenys gali būti perduoti į kitą vietą, kurioje Naudotojas yra įsikūręs. Norėdami gauti daugiau informacijos apie apdorojimo vietą, Vartotojai gali kreiptis į skyrių apie Asmens duomenų tvarkymą. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie Duomenų perdavimo teisinį pagrindą už Europos Sąjungos ribų arba pateikti klausimą tarptautinei viešosios tarptautinės teisės organizacijai arba įsteigtos dviejų ar daugiau šalių, tokių kaip JT, taip pat dėl ​​saugumo Duomenų valdytojo priimtas priemones Duomenims apsaugoti. Naudotojas gali kreiptis į atitinkamas šio skyriaus dalis dokumentuoti arba reikalauti informacijos iš Duomenų valdytojo, susisiekus su juo nurodytu adresu. 

Susilaikymo periodas

Duomenys tvarkomi ir saugomi tiek, kiek reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo skirti surinkti. Todėl:

 • Asmens duomenys renkami su sutarties vykdymu susijusiais tikslais tarp Valdytojo ir Naudotojo bus saugomi tol, kol sutartis bus pilnai atlikta;
 • Asmens duomenys renkami su Valdytojo teisėtais interesais susijusiais tikslais bus saugomi tol, kol tokie interesai bus įgyvendinti. Vartotojas gali gauti daugiau informacijos apie Valdytojo siekiamus teisėtus interesus atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekę su duomenų valdytoju. Saugojimo termino gale Asmens duomenys bus ištrinti. Todėl šiuo laikotarpiu pasibaigus galiojimo laikui, teisė prieiti, ištrinti, ištaisyti ir perkelti duomenis negali būti daugiau suteikta. 

Asmens duomenys renkami šiais tikslais:

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą : Norėdami gauti daugiau išsamios informacijos apie tvarkymo tikslus ir Asmens Duomenis, kurie yra konkrečiai svarbūs kiekvienam tikslui, Vartotojas gali atitinkamuose šio dokumento skyriuose.

Duomenų tvarkymo tikslas

Kai tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu, Valdytojas gali pasilikti Asmens Duomenys ilgiau, kol toks sutikimas bus atšauktas. Be to, Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgesnį laiką pagal teisinę prievolę arba institucijos nurodymu.

Internetinės paslaugos

Vartotojas gali naudotis visomis Valdytojo svetainėje esančiomis internetinėmis paslaugomis, kurios visada garantuoja pateiktos asmeninės informacijos konfidencialumą ir jos naudojimą tik Valdytojo deklaruotais tikslais. Pagal str. ES reglamento 2016/679 9 str., surinkti duomenys yra asmeniniai, bet ne tam tikrų kategorijų.

Analizė

Šiame skyriuje pateiktos paslaugos leidžia Valdytojui stebėti ir analizuoti duomenis ir yra naudojami Vartotojo elgesiui sekti.

 

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). „Google“ naudoja surinktus Asmens duomenis, kad galėtų sekti ir ištirti mūsų svetainės naudojimą, rengti ataskaitas ir dalytis jomis su kitomis „Google“ sukurtomis paslaugomis. Google gali naudoti Asmens duomenis savo reklamos skelbimams kontekstualizuoti ir suasmeninti tinklams. Renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Apdorojimo vieta: Jungtinės Valstijos.

Vartotojo teisės

Vartotojai gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis dėl Duomenų valdytojo tvarkomų Duomenų. Visų pirma Vartotojas turi teisę:

 • Bet kada atšaukti sutikimą. Vartotojas gali atšaukti sutikimą tvarkyti savo anksčiau pateiktus asmens duomenis.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. Vartotojas gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys kai tai įvyksta ne sutikimu, o kitu teisiniu pagrindu. 
 • Sekti savo duomenis. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie Duomenis tvarkomus Duomenų valdytojo tam tikrais tvarkymo aspektais ir gauti tvarkomų Duomenų kopiją.
 • Patikrinti ir paprašyti ištaisyti. Vartotojas gali patikrinti savo duomenų teisingumą irprašyti juos atnaujinti ar pataisyti.
 • Gauti apdorojimo apribojimą. Susidarius tam tikroms sąlygoms, Naudotojas gali prašyti apriboti jų duomenų tvarkymą. 
 • Ištrinti arba pašalinti savo duomenis. Susidarius tam tikroms sąlygoms, Naudotojas gali prašyti, kad Valdytojas ištrintų jo duomenis.
 • Gauti savo duomenis arba perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Vartotojas turi teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir mašininiu būdu skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, netrukdomai juos perduoti į kitą valdiklį. Ši nuostata taikoma, kai Duomenis tvarko automatizuotomis priemonėmis, o tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu.
 • Reikšti nepasitenkinimą. Vartotojas gali pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai ar veikti teisme.

Išsami informacija apie teisę prieštarauti

Kai Asmens duomenys tvarkomi visuomenės labui, vykdant viešuosius įgaliojimus pavestus Duomenų valdytojui arba siekti teisėto Duomenų valdytojo intereso, Vartotojai turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jų padėtimi. Vartotojai primena, kad jei jų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali prieštarauti duomenų tvarkymui nepateikiant jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar Duomenis Duomenų valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojai gali kreiptis į atitinkamą instituciją šio dokumento skyriuose.

Kaip naudotis teisėmis

Siekdami įgyvendinti savo teises, Vartotojai gali paprašyti Duomenų valdytojo kontaktinių duomenų nurodytų šiame dokumente. Prašymai teikiami nemokamai ir apdorojami Duomenų Kontrolierius kuo greičiau, bet kuriuo atveju per vieną mėnesį.

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą

Teisinė gynyba

Naudotojo Asmens duomenis Savininkas gali naudoti teisme arba etapais, vedančiais iki galimų teisinių veiksmų, kylančių dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojosi juo arba susijusiomis paslaugomis. Vartotojas pareiškia žinantis, kad Savininko gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Specialūs informaciniai pranešimai

Naudotojui paprašius, be šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, ši svetainė gali suteikti Naudotojui papildomos ir kontekstinės informacijos apie Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Eksploatavimo ir priežiūros tikslais ši svetainė ir visos jos naudojamos trečiųjų šalių paslaugos gali rinkti sistemos žurnalus, t. y. failus, kuriuose įrašoma sąveika ir kuriuose taip pat gali būti asmeninių Duomenų, pvz., Vartotojo IP adresas.

Informacija, kurios nėra šioje politikoje

Daugiau informacijos apie Asmens duomenų tvarkymą Savininkas gali paprašyti bet kuriuo metu pasinaudojus nurodyta kontaktine informacija.

Nesekti užklausų

Ši svetainė nepalaiko užklausų „Nesekti“. Norėdami nustatyti trečiosios Šalies paslaugas, naudojamas joms palaikyti, Naudotojui patariama pasikonsultuoti su atitinkamas paslaugas teikiančių imonių privatumo politika.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kada keisti šią privatumo politiką pranešant Vartotojams šiame puslapyje ir šioje svetainėje ir (arba) kiek techniškai ir teisiškai įmanoma – siunčiant Vartotojams pranešimą bet kokia kontaktine informacija prieinama Savininkui. Todėl reguliariai tikrinkite šį puslapį, remdamiesi paskutine pakeitimo data nurodyta apačioje. Jei pakeitimai turi įtakos tvarkymo veiklai, kurios teisinis pagrindas yra sutikimas, Savininkas privalo prireikus gauti naują Vartotojo sutikimą.

Teisinės nuorodos

Asmens duomenys: bet kokia informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su bet kokia kita asmens informacija, įskaitant asmens kodą.

Naudojimo duomenys: informacija, automatiškai renkama per mūsų svetainę (įskaitant integruotas trečiųjų šalių programas), IP adresus, kuriuos naudoja vartotojas, URI adresud (Uniform Resource Identifier), užklausos laikus, būdus, kuriuo buvo pateikta užklausa serveriui, gauto failo dydis atsakant – skaitmeninis kodas, nurodantis atsakymo iš serverio būseną (sėkmingas, klaida ir pan.), kilmės šalį, naršyklės charakteristikas ir lankytojo naudojamą operacinė sistemą, įvairią apsilankymo laiko informaciją ir išsamią informaciją apie maršrutą, kurio buvo laikomasi Programoje, su ypatinga nuoroda į aplankytų puslapių seką, parametrus, susijusius su operacinės sistemos ir Vartotojo IT aplinka.

Vartotojas: Asmuo, kuris naudojasi mūsų svetaine, kuris, jei nenurodyta kitaip, sutampa su Duomenų subjektu.

Duomenų subjektas: fizinis asmuo, su kuriuo susiję Asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas: fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra arba kita įstaiga, kuri tvarko Asmens duomenis Valdytojo vardu, kaip aprašyta punkte Privatumo politika.

Duomenų valdytojas: fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, tarnyba arba kitas organas, kuris vienas arba kartu su kitais nustato tikslus ir priemones Asmens duomenų tvarkymui, įskaitant saugumo priemones, susijusias su veikla ir mūsų svetainės naudojimu.

https://www.opencom-italy.org/: aparatinės arba programinės įrangos įrankis

kuriuo renkami ir tvarkomi Vartotojų Asmens duomenys.

Paslauga: paslauga, kurią teikia https://www.opencom-italy.org/, kaip aprašyta atitinkamose sąlygose (jei yra) šioje svetainėje / programoje.

Europos Sąjunga (arba ES): jei nenurodyta kitaip, bet kokia nuoroda į Europos Sąjungą laikoma, kad šiame dokumente yra visos esamos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės nares.

Teisinės nuorodos: ši privatumo politika yra pagrįsta keliomis teisės aktų sistemomis, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jei nenurodyta kitaip, ši privatumo politika yra išimtinai susijusi su https://www.opencom-italy.org/

Duomenų valdytojas: OpenCom issc, Piazza Giotto n. 13 – 52100 Arezzo (AR) – info@opencom-italy.org

Slapukus sudaro naršyklėje įdiegtos kodo dalys, kurios padeda Valdytojui teikti paslaugą nurodytais tikslais. Kai kuriems tikslams, kuriems Įdiegti slapukus taip pat gali reikėti Naudotojo sutikimo.

Slapukų POLITIKA

Techniniai ir agreguoti statistiniai slapukai skirstomi į:

Veikla, būtina darbui (techninė):

Ši svetainė naudoja slapukus, kad išsaugotų Vartotojo sesiją ir griežtai atliktų kitą veiklą būtiną tinklapio funkcionavimui.

Pirmenybių išsaugojimo, optimizavimo ir statistikos veikla:

Ši svetainė naudoja slapukus, kad išsaugotų naršymo nuostatas ir optimizuotų vartotojo naršymo patirtį. Šie slapukai apima, pavyzdžiui, tuos, kur reikia žinoti lankytojų skaičių ir kilmę, nustatyti kalbos ir valiutos ar statistikos valdymą, kurį atlieka svetainės savininkas.

Kitų tipų slapukai arba trečiųjų šalių įrankiai:

Kai kurios toliau išvardytos paslaugos renka apibendrintą statistiką ir gali nereikalauti naudotojo sutikimo arba gali būti tiesiogiai valdomos Savininko – priklausomai nuo to, kaip aprašyta –be trečiųjų šalių pagalbos. Toliau išvardyti trečiųjų šalių įrankiai gali atlikti Vartotojo sekimo veiklą ir be Savininko žinios. Norint gauti išsamesnės informacijos, rekomenduojama susipažinti su išvardytų paslaugų privatumo politika.

Sąveika su socialiniais tinklais ir išorinėmis platformomis:

Šios paslaugos leidžia tiesiogiai bendrauti su socialiniais tinklais ar kitomis išorinėmis platformomis iš Paraiškos puslapių. Programoms bet kuriuo atveju taikomi kiekvieno socialinio tinklo Vartotojo privatumo nustatymai. Jeigu yra įdiegta sąveikos su socialiniais tinklais paslauga, gali būti, kad net jei Vartotojai nesinaudoja paslauga, ji gali rinkti srauto duomenis, susijusius su puslapiais, kuriuose ji įdiegta.

 • „Twitter“ ir socialiniai valdikliai yra paslaugos, skirtos bendrauti su „Twitter“ socialiniu tinklu, teikiamu Twitter Inc. Renkami asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: JAV.
 • Facebook Patiktukas ir socialiniai valdikliai (Facebook, Inc.) Facebook Like mygtukas ir socialiniai valdikliai yra paslaugos, skirtos bendrauti su „Facebook“ socialiniais tinklais, kuriuos teikia Facebook, Inc. Renkami asmeniniai duomenys: Slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: JAV.
 •  „Google+“ mygtukas +1 ir socialiniai valdikliai („Google“). „Google+“ mygtukas +1 ir socialiniai valdikliai yra paslaugos, skirtos bendrauti su „Google+“ socialiniu tinklu, teikiamu Google Inc. Asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: JAV.

Infrastruktūros stebėjimas

Šios paslaugos leidžia šiai svetainei stebėti jos komponentų naudojimą ir elgesį, pagerinti našumą ir funkcionalumą, atlikti techninę priežiūrą arba šalinti trukdžius. Tvarkomi asmens duomenys priklauso nuo ypatybių ir įgyvendinimo būdo paslaugų, kurios pagal savo pobūdį filtruoja šios Programos veiklą.

Statistika

Šioje skiltyje pateiktos paslaugos leidžia duomenų valdytojui stebėti ir analizuoti srauto duomenis ir stebėti vartotojo elgesį.

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). Google naudoja asmens duomenis, siekiant sekti ir ištirti šios programos naudojimą, rengti ataskaitas ir bendrinti juos su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti asmeninius duomenis kontekstualizavimui ir individualizuoti skelbimus savo reklamos tinkle. Renkami asmens duomenys: Slapukai ir naudojimo duomenys. Apdorojimo vieta: JAV.

Turinio rodymas iš išorinių platformų

Šios paslaugos leidžia rodyti turinį, imamą išorinėse platformose tiesiai iš šios programos puslapių ir sąveikauti su jais. Jei yra įdiegta tokio tipo paslauga, ji gali rinkti srauto duomenis, susijusius su puslapiais, kuriuose jis įdiegtas, net jei vartotojai nenaudoja paslaugos.

„YouTube“ vaizdo įrašų valdiklis („Google“) „YouTube“ yra vaizdo įrašų turinio rodymo paslauga, kurią valdo „Google Inc.“ leidžia šiai programai integruoti turinį į savo puslapius. Renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Apdorojimo vieta: JAV.

Kaip galiu kontroliuoti slapukų diegimą?

Be to, kas nurodyta šiame dokumente, Vartotojas gali valdyti nuostata tiesiogiai iš savo naršyklės ir neleisti  trečiosioms šalims jų įdiegti. Taip pat galima ištrinti anksčiau įdiegtus slapukus, įskaitant išsaugotus slapukus iš šios svetainės. Svarbu pažymėti kad visų slapukų išjungimas gali pakenkti šios svetainės funkcionalumui. Vartotojas gali rasti informaciją apie tai, kaip tvarkyti slapukus savo naršyklėje šiais adresais: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ir Microsoft Windows Explorer.

Dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų Vartotojas taip pat gali pasinaudoti teise nesutikti sekti, informuodami per trečiosios šalies privatumo politiką, naudodami pasirinkimo nuoroda, jei pateikiama, arba tiesiogiai susisiekę su trečiąja šalimi.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Savininkas informuoja, kad Vartotojas gali naudotis Jūsų pasirinkimais internetu. Per šią paslaugą galima valdyti daugumos reklamos stebėjimo nuostatas. Todėl Savininkas rekomenduoja, kad Naudotojai naudotų šį šaltinį be šiame dokumente pateiktos informacijos.

Sutikimas

Naudodamasis svetaine ir (arba) sutikdamas su trumpu įspėjimu apie slapukus, vartotojas sutinka naudoti svetainėje esančius slapukus. (išplėsto įspėjimo apie slapukus pavyzdys)

Duomenų valdytojo išplėstinis pranešimas apie slapukus

Duomenų valdytojas yra OpenCom issc – Piazza Giotto 13 – 52100 AREZZO AR (ict@opencom-italy.org). Duomenys bus naudojami, kaip aprašyta, tik techniniais tikslais svetainėje ir niekada nebus parduodami trečiosioms šalims. Jei sutikimo dėl slapukų naudojimo nėra, atsižvelgiant į tai, svetainė vis tiek veiks tinkamai. Vadovaujantis 2006 m. 13 Įstatyminu dekretu 196/2003, vartotojas turi teisę, kiek taikytina, į teises numatytą str. to paties nutarimo 7 p.

Nuo slapukų ir kitų trečiųjų šalių valdomų sekimo sistemų įdiegimo naudojant šioje svetainėje teikiamas paslaugas, duomenys negali būti techniškai kontroliuojami Valdytojo; bet kokia konkreti nuoroda į slapukus ir trečiųjų šalių įdiegtas sekimo sistemos turėtų būti laikoma orientacine. Atsižvelgiant į objektyvų sudėtingumą, susijusį su slapukais pagrįstų technologijų identifikavimu ir jų glaudų integravimą su interneto veikimu, vartotojas kviečiamas susisiekti su Duomenų valdytoju, jei nori gauti daugiau informacijos apie slapukų naudojimą.

Išplėstinės slapukų politikos apibrėžimai ir teisinės nuorodos:

Asmens duomenys 

Bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, nurodant bet kokią kitą informaciją, įskaitant asmens kodą. (Slapukas: išplėstinės slapukų politikos pavyzdys)

Naudojimo duomenys

Informacija, automatiškai renkama naudojant šią programą (arba trečiųjų šalių paslaugas naudojamas šioje programoje), kuri gali apimti: IP adresus arba domeno vardus kompiuteriuose, kuriuos naudoja Vartotojai, kurie naudojasi šia programa, URI adresai (Uniform Išteklių identifikatorius), užklausos laikas, metodas, naudotas užklausai pateikti serveris, gauto atsakymo failo dydis, skaitinis kodas, nurodantis serverio būseną (sėkmingas rezultatas, klaida ir pan.), kilmės šalis, įvairi apsilankymo laiko informacija (pvz., laikas, praleistas kiekviename programos puslapyje) ir išsami informacija apie Programoje sekamas kelias, ypač atsižvelgiant į puslapių seką ir kitus parametrus apie įrenginio operacinę sistemą ir (arba) Vartotojo IT aplinką.

Vartotojas

Asmuo, naudojantis šią Programą, kuris turi sutapti su Duomenimis arba būti jų įgaliotas Subjektas ir kurio Asmens duomenys yra tvarkomi. (Slapukas: išplėstinio slapuko politikos pavyzdys)

Duomenų subjektas

Fizinis arba juridinis asmuo, su kuriuo susiję Asmens duomenys. (Išplėstinė slapukų politika).

Duomenų tvarkytojas 

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita įstaiga, kuri tvarko Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

Duomenų valdytojas 

Fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena arba kartu su kitais, nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, įskaitant saugos profilį, susijusį su šios Programos veikimu ir naudojimu. Duomenų valdytojas, jei nenurodyta kitaip, yra šios Programos savininkas.

Slapukas : Nedidelė duomenų dalis, saugoma Vartotojo įrenginyje.

El. Pastas : Suteikia prieigą prie pagrindinio Vartotojo el. pašto adreso. (Išplėstinė slapukų politika)

Teisinės nuorodos

Pastaba Europos vartotojams: šis privatumo pareiškimas buvo parengtas vykdant įsipareigojimus pagal str. 10 EB direktyvos Nr. 95/46/EB ir pagal direktyvos 2002/58/EBnuostatas; persvarstyta Direktyva 2009/136/EB dėl slapukų.

Scroll to Top