Partnerzy

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach jest największym uniwersytetem w Grecji pod względem liczby osób studenckich i podjętych dziedzin naukowych. Zrealizował wiele projektów w obszarze równouprawnienia, antydyskryminacji,edukacji na wszystkich poziomach oraz uwzględniania równości płci. Wydziały Prawa, Filozofii, Dziennikarstwa i inne zrealizowały wiele projektów badawczych ukierunkowanych na jakość i doskonałość. Uniwersytet powołał Komisję ds. Płci i Równości, aby pomóc we włączaniu równości płci do głównego nurtu, opracowując plany działania na rzecz promowania i zapewniania równości oraz walki z dyskryminacją ze względu na płeć i seksizmem.

Uniwersytet Jagielloński został założony w Krakowie w połowie XIV wieku. Ma silną i bogatą tradycję w socjologii i etnografii. Zespół badawczy ma szerokie i różnorodne doświadczenie w przeprowadzaniu badań z zakresu gender studies i queer studies, a także w realizacji projektów wprowadzających polityki równościowe w uczelniach. Członkinie zespołu współpracowały z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw człowieka, LGBTQIA+, kobiet i migrantów. Posiadają doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań jakościowych oraz przeprowadzaniu analiz z wykorzystaniem oprogramowania do jakościowej analizy danych.

Uniwersytet w Kłajpedzie, założony w 1991 roku, otworzył więcej możliwości zdobycia wyższego wykształcenia i kariery naukowej dla Zachodniej Litwy i jej mieszkańców. Dziś Uniwersytet w Kłajpedzie jest dyamiczniedynamicznie rozwijającym się, multidyscyplinarnym uniwersytetem, który składa się z 2 instytutów naukowych – Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego oraz Instytutu Badań Morskich, które skupiają dużą liczbę badaczy i jednocześnie prowadzą badania. Trzy wydziały – Techniki Morskiej i Nauk Przyrodniczych, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu – to katedry, w których dominuje duch akademicki i rozwijane są projekty naukowe. Uniwersytet w Kłajpedzie stawia sobie ambitny cel zostania stania się liderem uczelni w regionie bałtyckim. O kwalifikacjach i reputacji pracujących tutaj badaczy morskich świadczy wskaźnik rankingu z Szanghaju – według niego Uniwersytet w Kłajpedzie znajduje się wśród 150 uczelni na świecie w dziedzinie nauk oceanograficznych. Co roku studiuje tutaj około 3000 osób. W ciągu trzech dekad studia ukończyło tu blisko 40000 absolwentów – nauczycieli, menedżerów, polityków, urzędników, pielęgniarek, radiologów, dziennikarzy i innych. W 2019 roku Uniwersytet w Kłajpedzie został członkiem sojuszu europejskich uniwersytetów EU-CONEXUS. Uniwersytet powstał, aby zdecentralizować szkolnictwo wyższe oraz prowadzić badania nad kulturą i historią. Zespół ma doświadczenie w metodologii badań (jakościowy projekt badań, metody i narzędzia, analiza wyników). Naukowcy są zaangażowani w projekty krajowe i międzynarodowe oraz programy współpracy regionalnej, a także uczestniczyli w programach Horyzont 2020 w wielu obszrachobszarach, takich jak zrównoważony rozwój, środowisko, technologie informacynoinformacyjno-komunikacyjne i energetyka.

Przedsiębiorstwo społeczespołeczne z doświadczeniem w nieformalnym szkoleniu, projektowaniu oraz rozwijaniu narzędzi informatyczychinformatycznych, stosowaychstosowanych w szkoleniach i edukacji, multimediach, grafice i projektowaniu, zarządzaniu projektami, zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie komunikacją i zarządzanie jakością. Projekty Newcomer w szkolnictwie wyższym finansowane są w ramach programu Erasmus+. OpenCom ma duże doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych kursów i działań szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii aktywnego uczenia się w celu wzmocnienia niezależegoniezależnego uczenia się, uczenia się przez całe życie, krytycznego i systematycznego uczenia się jednostek, wspierania ich trwałej szansy na zatrudnienie i rozwoju kariery. Projektowanie i świadczenie usług szkoleniowych. Jest Akredytowaną OrgaizacjąOrganizacją Szkoleniową w zakresie zarządzania projektami metodą PRINCE2. Jest stowarzyszonym partnerem ASVIS.

PROMOTORZY PROJEKTU

Uniwersytet w Sienie został założony w 1240, będąc jedną z najstarszych uczelni w Europie. Liczy ponad 16 000 osób studenckich na wielu kierunkach, w tym licencjackich, magisterskich, jednolitych i doktoranckich. W 2022 roku zajął pierwsze miejsce wśród średniej wielkości włoskich uniwersytetów pod względem stypendiów naukowych i usług dla osób studenckich według klasyfikacji Instytutu Badawczego CENSIS. Jest uniwersytetem globalnym, zdolnym do przyjęcia rosnącej liczby zagranicznych osób studenckich, które stanowią prawie 10% wszystkich zapisanych.

W ostatnich latach Uniwersytet w Sienie był szczególnie wrażliwy na kwestie związane z płcią i LGBTQIA+, dlatego opracowano oraz wdrożono kilka projektów oraz polityk: w szczególności opracowano w 2022 roku Obserwatorium ds. osób LGBTQIA+. W latach 2016-2018 koordynowano projektem “Mam prawa”, promującym przyjmowanie innowacyjnych podejść i praktyk w edukacji szkolnej w celu ułatwienia uczenia się w kontekstach wielokulturowych; obecnie jest partnerem projektu “SKILLED4Food” – poruszającego z osobami nauczycielskimi i osobami studenckimi złożoność systemów żywieniowych i ich wyzwań – oraz projektu “TOGETHER”, którego celem jest rozwijanie bezpiecznej społeczności akademickiej, poprzez zapewnienie niezbędnych umiejętności międzykulturowych, aby odegrać aktywną rolę w integracji społecznej uchodźców i imigrantów.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top