Partnerzy

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach jest największym uniwersytetem w Grecji pod względem liczby osób studenckich i podjętych dziedzin naukowych. Zrealizował wiele projektów w obszarze równouprawnienia, antydyskryminacji,edukacji na wszystkich poziomach oraz uwzględniania równości płci. Wydziały Prawa, Filozofii, Dziennikarstwa i inne zrealizowały wiele projektów badawczych ukierunkowanych na jakość i doskonałość. Uniwersytet powołał Komisję ds. Płci i Równości, aby pomóc we włączaniu równości płci do głównego nurtu, opracowując plany działania na rzecz promowania i zapewniania równości oraz walki z dyskryminacją ze względu na płeć i seksizmem.

Uniwersytet Jagielloński został założony w Krakowie w połowie XIV wieku. Ma silną i bogatą tradycję w socjologii i etnografii. Zespół badawczy ma szerokie i różnorodne doświadczenie w przeprowadzaniu badań z zakresu gender studies i queer studies, a także w realizacji projektów wprowadzających polityki równościowe w uczelniach. Członkinie zespołu współpracowały z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw człowieka, LGBTQIA+, kobiet i migrantów. Posiadają doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań jakościowych oraz przeprowadzaniu analiz z wykorzystaniem oprogramowania do jakościowej analizy danych.

Uniwersytet w Kłajpedzie, założony w 1991 roku, otworzył więcej możliwości zdobycia wyższego wykształcenia i kariery naukowej dla Zachodniej Litwy i jej mieszkańców. Dziś Uniwersytet w Kłajpedzie jest dyamiczniedynamicznie rozwijającym się, multidyscyplinarnym uniwersytetem, który składa się z 2 instytutów naukowych – Historii i Archeologii Regionu Bałtyckiego oraz Instytutu Badań Morskich, które skupiają dużą liczbę badaczy i jednocześnie prowadzą badania. Trzy wydziały – Techniki Morskiej i Nauk Przyrodniczych, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu – to katedry, w których dominuje duch akademicki i rozwijane są projekty naukowe. Uniwersytet w Kłajpedzie stawia sobie ambitny cel zostania stania się liderem uczelni w regionie bałtyckim. O kwalifikacjach i reputacji pracujących tutaj badaczy morskich świadczy wskaźnik rankingu z Szanghaju – według niego Uniwersytet w Kłajpedzie znajduje się wśród 150 uczelni na świecie w dziedzinie nauk oceanograficznych. Co roku studiuje tutaj około 3000 osób. W ciągu trzech dekad studia ukończyło tu blisko 40000 absolwentów – nauczycieli, menedżerów, polityków, urzędników, pielęgniarek, radiologów, dziennikarzy i innych. W 2019 roku Uniwersytet w Kłajpedzie został członkiem sojuszu europejskich uniwersytetów EU-CONEXUS. Uniwersytet powstał, aby zdecentralizować szkolnictwo wyższe oraz prowadzić badania nad kulturą i historią. Zespół ma doświadczenie w metodologii badań (jakościowy projekt badań, metody i narzędzia, analiza wyników). Naukowcy są zaangażowani w projekty krajowe i międzynarodowe oraz programy współpracy regionalnej, a także uczestniczyli w programach Horyzont 2020 w wielu obszrachobszarach, takich jak zrównoważony rozwój, środowisko, technologie informacynoinformacyjno-komunikacyjne i energetyka.

Przedsiębiorstwo społeczespołeczne z doświadczeniem w nieformalnym szkoleniu, projektowaniu oraz rozwijaniu narzędzi informatyczychinformatycznych, stosowaychstosowanych w szkoleniach i edukacji, multimediach, grafice i projektowaniu, zarządzaniu projektami, zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie komunikacją i zarządzanie jakością. Projekty Newcomer w szkolnictwie wyższym finansowane są w ramach programu Erasmus+. OpenCom ma duże doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych kursów i działań szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii aktywnego uczenia się w celu wzmocnienia niezależegoniezależnego uczenia się, uczenia się przez całe życie, krytycznego i systematycznego uczenia się jednostek, wspierania ich trwałej szansy na zatrudnienie i rozwoju kariery. Projektowanie i świadczenie usług szkoleniowych. Jest Akredytowaną OrgaizacjąOrganizacją Szkoleniową w zakresie zarządzania projektami metodą PRINCE2. Jest stowarzyszonym partnerem ASVIS.

PROMOTORZY PROJEKTU

Uniwersytet w Sienie został założony w 1240, będąc jedną z najstarszych uczelni w Europie. Liczy ponad 16 000 osób studenckich na wielu kierunkach, w tym licencjackich, magisterskich, jednolitych i doktoranckich. W 2022 roku zajął pierwsze miejsce wśród średniej wielkości włoskich uniwersytetów pod względem stypendiów naukowych i usług dla osób studenckich według klasyfikacji Instytutu Badawczego CENSIS. Jest uniwersytetem globalnym, zdolnym do przyjęcia rosnącej liczby zagranicznych osób studenckich, które stanowią prawie 10% wszystkich zapisanych.

W ostatnich latach Uniwersytet w Sienie był szczególnie wrażliwy na kwestie związane z płcią i LGBTQIA+, dlatego opracowano oraz wdrożono kilka projektów oraz polityk: w szczególności opracowano w 2022 roku Obserwatorium ds. osób LGBTQIA+. W latach 2016-2018 koordynowano projektem “Mam prawa”, promującym przyjmowanie innowacyjnych podejść i praktyk w edukacji szkolnej w celu ułatwienia uczenia się w kontekstach wielokulturowych; obecnie jest partnerem projektu “SKILLED4Food” – poruszającego z osobami nauczycielskimi i osobami studenckimi złożoność systemów żywieniowych i ich wyzwań – oraz projektu “TOGETHER”, którego celem jest rozwijanie bezpiecznej społeczności akademickiej, poprzez zapewnienie niezbędnych umiejętności międzykulturowych, aby odegrać aktywną rolę w integracji społecznej uchodźców i imigrantów.

Stowarzyszeni partnerzy

sympraxis

SYMPRAXI PARTNERSHIP FOR GENDER ISSUES

FUNDACJA ROWNOSC.ORG

 

ORGANIZACJA STUDENTOW I SOJUSZNIKOW LGBTQ+ TEÇZUJ

 

KLAIPEDA SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT CENTRE

   

MOVIMENTO PANSESSUALE APS

THESSALONIKI YOUTH CLUB UNESCO

THESSALONIKI YOUTH CLUB FOR UNESCO

THEORETICAL SECTION OF THE SCIENTIFIC CLUB OF SOCIOLOGY

 

THE OLD GYMNASIUM OF PALANGA

 

CHIMERA ARCOBALENO ARCIGAY AREZZO

REDU – RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top