mowa nienawiści

mowa nawołująca do nienawiści, dyskryminacji i/lub przemocy wobec określonej grupy osób ze względu na ich rasę, płeć, pochodzenie etniczne, religię, tożsamość płciową lub orientację seksualną, niepełnosprawność lub inne charakterystyki mniejszościowych i niedostatecznie reprezentowanych grup.

Scroll to Top